ההמלצות לתכנית פעולה לאומית לשימור המגוון הביולוגי בפרק החינוך, העלאת מודעות הציבור והגברת מעורבתו היא פרי תהליך שהתקיים במהלך 2005-2004 והשתתפו בו בעלי עניין מתחומים רבים ומגוונים. בתהליך זה גובש מסמך זה שיוגש לממשלת ישראל מטעם המשרד להגנת הסביבה.

המסמך סוקר את הרקע לכתיבת תכנית הפעולה הלאומית, סוקר את האמנות הסביבתיות שעליהן ישראל חתומה ומביא דוגמאות להמלצות בנושא חינוך מתכניות פעולה של מדינות אחרות.
האגף לשטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה מרכז את כתיבת ההמלצות לתכנית פעולה לאומית לשימור המגוון הביולוגי. מסמך זה בנושא 'תוכנית הפעולה הלאומית לשימור המגוון הביולוגי: חינוך, העלאת מודעות הציבור והגברת המעורבות הציבורית' גובש בעקבות דיונים בהם השתתפו נציגי הגופים הסביבתיים, מערכת החינוך הפורמלית, משרדי הממשלה, המוסדות להשכלה גבוהה ונציגי ציבור. הפרק נכתב על ידי ד"ר יעל גבריאלי וענת פלדמן מקמפוס טבע.
עקרונות בביולוגיה של שמירת טבע: קווים מנחים מומלצים לאוריינות אקולוגית כפי שנוסחו בידי הוועדה לחינוך של החברה לביולוגיה של שמירת טבע- Society for Conservation Biology ותורגמו לעברית כנספח לתכנית הפעולה הלאומית לשימור המגוון הביולוגי.

תכנים