התפתחות של תקשורת חברתית במהלך ההתבגרות של עטלף הפירות המצרי Rousettus aegyptiacus

עטלף פירות מצרי. צילום: אורן פלס
מור טאוב, המחלקה לזואולוגיה עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחה: ד"ר יוסי יובל, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

בשנים האחרונות התגלו אצל בעלי חיים שונים מרכיבים חיוניים שבעבר נחשבו ספציפיים לשפת האדם. ממצאים אלו הובילו לשינוי גישה בתחום הבלשנות ועוררו עניין במודלים נוספים מעולם החי. אחד המרכיבים הבולטים שנחקרו בבעלי חיים הוא היכולת ללמידה קולית, המהווה תנאי הכרחי להתפתחות שפה. יכולת זו מאפשרת לאינדיבידואל לשנות את מבנה הקריאות שלו, עד כדי יצירה של סיגנל חדש, כתגובה לגירוי אודיטורי (שמיעתי) חיצוני. רוב המחקר בתחום התמקד בציפורים, מאחר שיכולת זו נמצאה רק במעט מיני יונקים. משום כך אין עדיין מודל מקובל למחקר של למידה קולית במחלקת היונקים. המחקר הנוכחי נועד לבחון חיית מחקר חדשה, ממחלקת היונקים, שניחנה ביכולות תקשורתיות מגוונות – עטלף הפירות המצרי (Rousettus aegyptiacus).

עטלף הפירות המצרי הוא בעלי חיים לילי חברתית ביותר, החולק את משכנו עם אותם פרטים במשך שנים רבות. עטלפי פירות הם קולניים במיוחד ומסתמכים בצורה ניכרת על תקשורת קולית. תקשורת זו ממלאת תפקיד חשוב באינטראקציות חברתיות ומעוררת השערות באשר לצורך של העטלפים בלמידה קולית. גורים נולדים עם היכולת להשמיע קריאה אחת בלבד הנקראת קריאת בידוד, ואילו עטלפים בוגרים ניחנים ברפרטואר קולי מגוון ביותר. התהליך שבעזרתו מתבצע המעבר מקריאה בודדת לרפרטואר מגוון נמצא במוקד של מחקר זה.

כדי לבחון האם גורים משתמשים בתהליך של למידה לפיתוח של רפרטואר של בוגר, תועד תהליך ההתפתחות של קריאות חברתיות מרגע הלידה ועד גיל שישה חודשים. התיעוד נערך באמצעות הקלטות וידיאו ואודיו עבור כמה קבוצות גורים. בניסוי ראשון הושוו קריאות של גורים שבודדו אקוסטית לאלו של גורי ביקורת שגדלו בתנאים רגילים והיו חשופים גם לקריאות של בוגרים. גורים מבודדים לא נחשפו לקריאות עטלפים מלבד לקריאות הבידוד שהם עצמם הפיקו, ואילו גורי הביקורת נחשפו למגוון קריאות חברתיות של עטלפים בוגרים. כאשר כל הגורים נגמלו הם הופרדו מהאמהות שלהם ואוחדו לשתי מושבות: אחת של גורים מבודדים והאחרת של גורי ביקורת. בניסוי שני בוצע תהליך זהה בשתי קבוצות מבודדות נוספות, וכל קבוצה שמעה פלייבק של קריאות מניפולציה בעלות מאפיינים שונים במהלך תקופת התבגרותם. ההתנהגות והקריאות של כל הגורים תועדו ברציפות לאורך כל שלבי הניסויים. נתונים אלו נצברו למאגר מידע עשיר שאותו ניתן היה לנתח כדי למצוא הבדלים בין הקבוצות.

במחקר התגלו עדויות מבוססות לקיומה של למידה קולית בתהליך ההתבגרות של עטלף הפירות המצרי. במהלך החודש הראשון של חייהם גורים משתי קבוצות הניסוי הראשון הראו תבנית התפתחותית דומה, אך לאחר 50 ימים החלו להתגלות הבדלים ניכרים בין שתי הקבוצות. גורים מבודדים המשיכו להשמיע קריאות טונליות, ואילו גורי הביקורת שילבו אלמנטים בוגרים בקריאותיהם. כך נוצר בשלב זה פער משמעותי בין קריאות הגורים המבודדים לאלו של גורי הביקורת והבוגרים. לעומת זאת, ההבדלים בין גורי הביקורת והבוגרים נעלמו כמעט לחלוטין וניכר דמיון בקריאותיהם. תוצאות אלו מחזקות את ההשערה כי חלק מתהליך ההתפתחות של קריאות חברתיות בעטלף הפירות המצרי מולד, אך ישנו גם מרכיב נלמד לאורך ההתבגרות. הניסוי השני חיזק מסקנה זו, ותוצאות ראשוניות הראו דמיון בין קריאותיהם של גורים משתי הקבוצות לקריאות המניפולציה שאליהן הם נחשפו. תוצאות אלו מדגישות את החשיבות של חשיפה לקריאות של בוגרים בגיל צעיר.

כדי להעשיר את הידע על המורכבות התקשורתית של המין, בוצע ניסוי אקוסטי נוסף, וזאת כדי לגלות האם מגוון הקריאות שמשמיעים עטלפים בוגרים הוא בעל משמעות התנהגותית. בניסוי זה לא נמצאו תוצאות מובהקות, אך ניכרת מגמה שמצביעה על כך שעטלפים בוגרים מסוגלים להבחין בין סוגים שונים של קריאות חברתיות. קריאות בעלות משמעות התנהגותית שונה יחזקו את חשיבותו של רפרטואר מגוון, ובכך את החשיבות של למידה קולית לעטלף הפירות המצרי.

מחקר רב עוד נדרש כדי להבין את המערכת התקשורתית של עטלף הפירות המצרי, אך עבודה זו היא הראשונה שמציגה עדויות ליכולות של למידה קולית בעטלף פירות. קיומה של יכולת ללמידה קולית בעטלף הפירות המצרי יכולה להפוך אותו למודל מחקר חשוב בחקר תקשורת אצל יונקים. מחקר השוואתי של חיית מודל חדשה יכולה להוביל להבנות חדשות בנוגע לאבולוציה של השפה ולקדם את הידע שלנו על מערכות שונות ומגוונות של תקשורת בבעלי חיים. 

תכנים