מירי טאוב-כורם
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: ד"ר מנחם גורן וד"ר שריג גפני, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב


המערכת האקולוגית של הנחלים הינה מן המגוונות שבמערכות האקולוגיות המוכרות בביוספרה, ומאופיינת, בין היתר, בהטרוגניות מרחבית גבוהה. מערכת זו חשופה להפרעות אנתרופוגניות, המובילות, בדרך כלל, לירידה בהטרוגניות ועקב כך לאובדן של המגוון הביולוגי במערכת האקולוגית.

 
ברחבי העולם הנחלים מהווים, לעיתים קרובות, מוקד לתיירות נופש ופנאי בעל פוטנציאל כלכלי רב. בישראל, ההליכה בערוץ הנחל הרטוב היא מפעילויות נופש המים המקובלות והפופולאריות ביותר. אך למרות זאת, מעטים המחקרים (בארץ ובעולם) שבחנו את ההשפעות של פעילות הנופש ואת ההשפעה של ההליכה בערוץ הנחל.
 
 
המחקר הנוכחי נערך בשיתוף עם רשות הטבע והגנים כדי לסייע בקביעת מדיניות ממשק שמורת טבע הכוללת בתוכה ערוץ נחל פעיל. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד הליכה ודשדוש בערוץ הנחל הרטוב, בעוצמות שונות, משפיעים על מאפיינים שונים של המערכת האקולוגית של הנחלים. לשם כך נבחרו שישה אתרי נופש ופנאי הכוללים ערוצי מים: שמורת נחל שניר, שמורת תל דן (נחל דן), שמורת נחל עיון, שמורת המג'רסה (נחל דליות), נחל הקיבוצים ועין מודע. בכל אתר נבחנו שני מקטעים: מקטע ביקורת שבו לא הייתה כל הליכה במים, ומקטע מדושדש שבו התבצעה הליכה במימי הנחל. המקטעים השונים נבחנו בעונת החורף (פעילות נופש נמוכה ביותר עד אפסית) ובעונת הקיץ (פעילות נופש אינטנסיבית).
 
 
מתוצאות המחקר התברר שבקיץ ההשפעה הראשונית של ההליכה בנחל היא הרחפת חומרים מהקרקעית, הגורמת לעלייה בעכירות המים ובריכוזי המוצקים המרחפים (בכל הנחלים במקטעים המדושדשים נמצאו הבדלים מובהקים בהשוואה לערכים במקטע הביקורת). עלייה בעכירות יכולה להוביל לירידה בחדירת האור למים וכתוצאה מכך לירידה בפעילות הפוטוסינטטית של האצות ולהפחתת הייצור הראשוני.בנוסף לכך, עלייה בעכירות יכולה להפריע לנשימה של חסרי חוליות ודגים. בנחלים שניר ודליות, המתאפיינים בפעילות הליכה אינטנסיבית בקיץ, נמדדו בעונה זו ריכוזי אמוניום וזרחה גבוהים יחסית במקטעים המדושדשים לעומת ריכוזים אפסיים במקטעי הביקורת. ריכוזי אמוניום גבוהים נחשבים כרעילים ביותר למאכלסי מים כמו חסרי חוליות ודגים. הרחפת החומרים מהקרקעית העשירה את המים בנוטריינטים והובילה להתפתחות טובה יותר של האצות על האבנים בגדות המקטע המדושדש. מרכז הערוץ המדושדש, לעומת זאת, חשוף לשחיקה מוגברת של האצות על האבנים, ובו נמצאו ריכוזי כלורופיל a נמוכים, בהשוואה למקטע הביקורת, המעידים על הפחתה בביומסה העומדת של האצות.
 
 
השפעה על חסרי החוליות בנחל: נמצא שהליכה של מטיילים רבים בערוץ הרטוב בתדירות גבוהה הובילה לשינוי בהרכב אסופת חסרי החוליות. השינוי התבטא בירידה במספר הפרטים של מינים רגישים לאיכות מים ירודה, כמו בריומאים, שעירי כנף וגדותאים, ובעלייה במספר הפרטים של מינים עמידים כגון עלוקות ותולעים דל-זיפיות. כמו כן, תופעת הדשדוש הובילה בקיץ גם לירידה בעושר הטקסונים בהשוואה הן למקטעי ביקורת והן לחורף. בבחינת קצב הפירוק של חומר אורגאני גס, מדד חשוב המשקף את תפקוד מערכת הנחל, נמצא שבקיץ קיצב הפרוק של חומר אורגני גדול יותר במקטעים המדושדשים בהשוואה למקטעי ביקורת.
 
 
לסיכום, נמצא שהליכה בעוצמות גבוהות ותדירות גבוהה מובילה לשחיקה של בית הגידול. אסטרטגיות ניהוליות, כגון מדיניות של פיזור השימוש באתר וחלוקת לחץ המטיילים על מספר אתרים, יכולות להיות מועילות לשימור משאב הטבע ולשימוש מושכל בניצולו למטרות נופש ופנאי.

תכנים