אקולוגיה כימית של ספוגים מהחוף הישראלי של הים-התיכון

ספוג

נוגה סוקולובר, המחלקה לזואולוגיה עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחה: ד"ר מיכה אילן, המחלקה לזואולוגיה


הכימיה האקולוגית הינה תחום מחקר הבוחן את תפקידם של חומרי טבע המיוצרים על ידי אורגניזמים שונים באינטראקציות אקולוגיות. רוב חומרי הטבע ממקור ימי הופקו מחסרי חוליות כגון ספוגים, איצטלנים, אלמוגים רכים, רכיכות, חי-טחביים ועוד, כאשר הספוגים מהווים את המקור הרחב והמגוון ביותר של חומרי טבע אלה.
ספוגים, כמו אורגניזמים ישיבים נוספים, זקוקים להגנות מפני טריפה, פתוגנים, אורגניזמים מתיישבים ועוד. אחד ממנגנוני ההגנה הללו הוא הגנה כימית באמצעות מטבוליטים שניוניים.
 
במחקר הנוכחי נבדקה פעילות דחיית טריפה של מיצויים מעשרה מיני ספוגים מהחוף הישראלי של הים-התיכון. פעילות זו נבחנה מול דג טווסון ים תיכוני Thalassoma pavo וחלזונות מהסוג Strombus (conomurex) persicus. על מנת לבחון את יכולת הטווסון הים-תיכוני להגיב להגנה כימית של ספוגים, הוחלט לבדוק את תגובת הדגים (T. pavo) למיצויים של ששה מיני ספוגים ממפרץ אילת אשר נבחנו בעבר מול הטווסון האילתי Thalassoma klunzingeri. כן נבדקה פעילות אנטימיקרוביאלית של מיצויים משבעה מיני ספוגים ים-תיכוניים כנגד בקטריות שבודדו מסביבת אותם הספוגים.
 
מבין עשרת הספוגים שנבחנו, שני מינים (Psammocinia sp.3, Psammocinia sp.1) דחו טריפה על ידי T. pavo, וחמישה מינים דחו טריפה על ידי S. persicus Axinellid species, Chondrilla nucula ,) (Ircinia sp., Sarcotragus sp., Psammocinia sp.2. אין חפיפה בין המינים הפעילים כנגד הטווסון הים תיכוני ואלו הפעילים כנגד החלזונות.
מבחינת יכולת דחיית הטריפה של מיצויי ספוגים ממפרץ אילת כנגד הדג T.pavo עולה כי T. pavo מגיב למיצויי הספוגים באופן דומה לזה של T. klunzingeri. כלומר, T. pavo ראוי לשמש במבחני דחיית טריפה ואף ניתן להשוות בין תוצאות מחקרים שנעשו עם דגים מאותו הסוג. המין Sarcotragus sp. נבחר באקראי מבין רשימת המינים, כדי לבחון קיום של שונות תוך מינית ביכולת דחיית הטריפה על ידי דג הטווסון הים תיכוני. בבחינת מיצויים של חמישה פרטים שונים אשר נבחנו מול הדג T. pavo התברר, כי אף אחד מהפרטים לא דחה טריפה. לצורך בחינת פעילות אנטימיקרוביאלית של מיצויי הספוגים, בודדו 30 מושבות חיידקים משבעה מיני ספוגים. המושבות בודדו משלושה מיקרוהביטים: מהספוג עצמו, מהמים סביב הספוג ומהסדימנט שבקרבתו. נמדדה יכולתם של מיצויים כימיים של הספוגים לעכב גדילה של המושבות בשני ריכוזים שונים של מיצוי: 1mg/1 ml ו-0.1mg/1 ml. נמצא שמיצוי מהספוג Ircinia sp. היה הפעיל ביותר ואילו מיצוי מ- Chondrilla nucula לא היה פעיל כנגד אף אחת מהמושבות שבודדו מסביבתו.
רוב הפעילות מכלל המיצויים שנבחנו נצפתה כנגד מושבות שבודדו מהמים.
 
תוצאות אלו תואמות את העובדה שהמים מכילים כמות אדירה של מיקרואורגניזמים ובכללם – מיקרואורגניזמים בעלי פוטנציאל לפתוגניות שכנגדם הספוג צריך להתגונן.

תכנים