נעה קידר, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: ד"ר נטע דורצ'ין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב


שכיחות יחסית של אויבים טבעיים נחשבת לגורם מרכזי התורם להתמיינות בחרקים צמחוניים. זאת משום שאוכלוסיה של חרקים צמחוניים העוברת למין חדש של צמח פונדקאי עשויה לחמוק בכך לפחות באופן זמני מאויביה הטבעיים (טפילים וטורפים), כך שמין הצמח החדש מספק לאוכלוסיה זו אזור חופשי מאויבים (Enemy-free space, EFS). עם זאת, חרקים צמחוניים מותקפים בדרך כלל על ידי מגוון גדול של אויבים טבעיים מטיפוסים שונים העשויים להראות דגמי תפוצה שונים ואף מנוגדים, דבר המקשה לקבוע אם אכן קיים EFS ומי מהצמחים הפונדקאים מספק אותו. הענין במחקר על אויבים טבעיים אינו מוגבל רק לתפקיד שהם ממלאים בהתמיינות של פונדקאיהם אלא גם באפשרות שהם עצמם עוברים התמיינות כתוצאה מתהליך זה – ובמקרה זה, באפשרות שהתמיינות של חרק צמחוני תגרור התמיינות במעלה שרשרת המזון גם בקרב טפילים וטורפים התוקפים אותו. תהליך זה, הנקרא התמיינות סדרתית (Sequential radiation), נחקר עד כה רק מעט, ורוב המחקרים שעסקו בו התמקדו בעדויות מולקולאריות בניגוד לעדויות התנהגותיות ואקולוגיות שאותן קשה יותר לחשוף.

במחקר הנוכחי בדקנו את תפקיד האויבים הטבעיים במערכת של היתוץ Dasyneuriola sp. הנמצא בתהליך של התמיינות לשתי אוכלוסיות נפרדות על צמחי המדבר אוכם שיחני (Suaeda fruticosa) ואוכם מדברי (Suaeda asphaltica) הנבדלות זו מזו בתכונות גנטיות, התנהגותיות ואקולוגיות. מטרת המחקר הייתה להבין את תפקידן של צרעות טפיליות בתהליך ההתמיינות של היתוצים על שני צמחים אלה ולבחון אם הצרעות עצמן נמצאות בתהליך היפרדות לאוכלוסיות שונות בהמשך לתהליך זה המתרחש בפונדקאיהן. במהלך המחקר תיעדנו את רמות התקיפה על ידי טפילים פנימיים וחיצוניים בעפצים מ-8 אוכלוסיות יתוצים על שני הצמחים הפונדקאים לאורך עונת פעילותם ואת ההשפעה של כל אחד מטיפוסי הטפילות על היתוצים בטבע. בניסויים מבוקרים תיעדנו הבדלים בכשירות של הטפילים על שני הצמחים והשווינו את שרידות היתוצים בנוכחות אויבים טבעיים ובהיעדרם. שיעורי הטפילות הכלליים שמצאנו בטבע היו גבוהים יותר על אוכם מדברי, וטפילים חיצוניים היו נפוצים יותר על צמח זה בעוד שטפילים פנימיים היו נפוצים יותר על אוכם שיחני. מאחר וזחל אחד של טפיל חיצוני טורף במהלך התפתחותו מספר זחלים של יתוצים בעוד שכל זחל של טפיל פנימי הורג זחל יתוץ אחד בלבד, ההשפעה הכוללת של טפילות גדולה יותר על אוכם מדברי. ממעקב אחר התפתחות עפצים בניסויים שערכנו בחממה מצאנו שבנוכחות אויבים טבעיים הכשירות של היתוצים גבוהה יותר על אוכם שיחני בעוד שבהיעדרם הכשירות גבוהה יותר על אוכם מדברי, ממצא הממלא את התנאים הצפויים להתקיים במצב של EFS. בניסויים נוספים בחנו הבדלים בהצלחת טפילים חיצוניים מכל אחת משתי האוכלוסיות על הצמח הפונדקאי ממנו הגיחו לעומת הצמח החלופי, ומצאנו כי אוכלוסיית הטפילים מאוכם מדברי מותאמת בצורה הטובה ביותר להטפלה על צמח זה בהשוואה לשלושת השילובים האחרים. כל הממצאים מעידים על כך שאוכם מדברי הוא הצמח הפונדקאי המקורי במערכת זו, ממנו עברו היתוצים בשלב מאוחר יותר לאוכם שיחני. כמו כן אנחנו מסיקים שהטפילים החיצוניים במערכת נמצאים בראשיתו של תהליך התמיינות סדרתית בעקבות ההתמיינות שחלה ביתוצים.

תכנים