אריאל אקרון, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

הערכה כלכלית של משאבי טבע יכולה לספק מידע שימושי בנוגע לתרומה של מערכות אקולוגיות לרווחת האדם ולסייע בניהול יעיל כלכלית של משאבים. תזה זו כוללת שני חלקים: החלק הראשון בוחן הערכה כלכלית של שירותי מערכת של מקווי מים מתוקים באגן ההיקוות של הכנרת. מטרת חלק זה הינה לזהות ולכמת את שירותי המערכת המרכזיים המסופקים על ידי נחלים ונהרות הניקזים אל אגם הכנרת, תוך שימוש בהערכה כלכלית של סחורות ושירותים הנסחרים בשווקים. שירותי המערכת אשר נכללו בעבודה זו כוללים אספקת מים לשימוש ביתי ותעשייתי, הפקת כוח הידרואלקטרי, קיאקים, דיג בחוות דגים, ותיירות. מים מתוקים נמצאו כבעלי ערך רב, אשר מספקים תועלות עם ערך שוקי מוערך של 190 מיליון ש"ח.

החלק השני של המחקר בוחן את החלק הישראלי של נחל עיון בישראל, המהווה מקרה יחודי של שיקום מערכת אקולוגית והגברת תיירות בנחל ים תיכוני, תוך שימוש בהעברת מים בתוך אגן ההיקוות (interbasin water transfer). במהלך המאה האחרונה נחל זה נחשף לשינויים בתנאי הזרימה הטבעיים עקב הטיית מים במקורות המים בצד הלבנוני של הגבול. בכדי לחדש את הזרימה הטבעית ולתמוך בשירותי המערכת של הנחל, הוקצו 0.5 מלמ"ק של מים מתוקים כל שנה ממקורות נחל הדן הסמוך. מטרת מחקר זה היא לבצע הערכה של פרויקט העברת המים על ידי: (1) בחינת הקורלציה בין זרימת המים בנחל עיון ובין תיירות בשמורת הטבע ;ו(2) ביצוע ניתוח עלות תועלת, הכולל תועלות לא שוקיות. רגרסיה של סדרה עתית מראה שגידול של 10% בזרימת המים בנחל מגדילה את מספר המבקרים החודשי ב-2.1%. אני מעריך שכ-18.8% מסך הביקורים בין השנים 2009-2015 יכולים להיות מיוחסים לפרויקט העברת המים. תוך שימוש במודל עלות נסיעה (Travel cost), הנכונות של מבקרים לשלם עבור ביקור הוערכה בכ-145.3 ש"ח/אדם/נסיעה. כאשר כוללים תועלות לא שוקיות, התועלות הכוללות של פרויקט העברת המים עולות על העלות. תוצאות אלה מציעות שהעברת מים בתוך אגן ההיקוות הינה אמצעי פוטנציאלי לשיקום זרימה ותמיכה בשירותי מערכת תחת תנאי מחסור במים. עבודה זו יכולה לסייע לבעלי עניין לתעדף פעילויות מנהלתיות ותכנוניות ולשלב שיקולים סביבתיים בתהליך קבלת ההחלטות.

תכנים