שממית עצים מיוון Mediodactylus Kotschyi. צילום: רחל שוורץ

רחל שוורץ
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: פרופ' שי מאירי, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' Panayiotis Pafilis, אוניברסיטת אתונה


'סינדרום האיים' חוזה כי מינים ואוכלוסיות מאותו מין שוכני איים יאמצו היסטוריית חיים "איטית" יותר כתוצאה מירידה בלחץ טריפה ותחרות לעומת היבשת. לכן נקבות באיים צפויות להטיל לעיתים רחוקות יותר מעט ביצים גדולות המתפתחות לאט יותר. בחנתי את 'סינדרום האיים' על לטאות איים וקרוביהן שוכני היבשת. הפרדתי בין מינים בעלי גודל תטולה קבוע או משתנה, וחזיתי שבמינים עם גודל תטולה קטן וקבוע חלק מתסמיני סינדרום האיים לא יבואו לידי ביטוי. כמו כן בחנתי את השפעת מאפייני האיים הקיקלאדים ביוון על תכונות הרבייה של אוכלוסיות איים של שממית העצים, Mediodactylus Kotschyi.   

אספתי מידע מהספרות אודות תכונות רבייה של 865 מיני לטאות, ובדקתי את תחזיות סינדרום האיים בלטאות בעלות גודל תטולה קבוע לעומת משתנה, תוך תיקון לגודל הנקבה ולפילוגנזה. כמו כן אספתי מידע על תכונות רביה של 29 אוכלוסיות איים של M. kotschyi בשדה ביוון והעברתי פרטים להמשך ניסויים במעבדה. בחנתי את השפעתם של מאפיינים ביוטים וא-ביוטים כמו טריפה, בידוד ושפעת משאבים של כל אחד מהאיים, מהשדה ומהספרות, על היסטוריית החיים.   

מצאתי כי בניגוד למינים בעלי גודל תטולה משתנה, המבטאים את תסמיני 'סינדרום האיים', לטאות עם גודל תטולה קבוע הראו תדירות תטולה גבוה יותר על איים לעומת מיני יבשת, אך אף תכונה אחרת לא השתנתה. משך ההדגרה של הביצים ככל הנראה אינו מושפע ממחייה על איים, והוא עשוי להיות מוכתב על ידי תנאים מיקרו-אקלימיים הסובבים את הביצה בלבד. אוכלוסיות איים של M. kotschyi ביטאו חלק מתסמיני 'סינדרום האיים'. טריפה, תחרות בין מינית ונוכחות טפילים היו הגורמים המניעים העיקריים לשונות בתכונות של אוכלוסיות איים של M. kotschyi. גודל האי ומרחקו מהיבשת השפיעו גם הם על התכונות שבדקנו, על חלקן לפי ההשערות ועל חלקן בניגוד אליהן.

לסיכום, מינים בעלי גודל תטולה קבוע או משתנה שונים ביסודם בטבעם. לכן לצפות משניהם להגיב באותה צורה לאותם לחצים אבולוציוניים על ידי הכללתם תחת אותם "חוקים" ביוגאוגרפים עלולה ליצור מצב של הפשטת יתר של התוואים הנצפים. חוסר התחשבות בהבדלים ביולוגים מהותיים בין שושלות מינים שונות עלולה לגרום למיסוך תוואים אקולוגים חשובים ולפגוע ביכולתנו לגלות את הגורמים המניעים אבולוציה של תכונות על איים בפרט ואף באופן כללי.

תכנים