דרור הבית (Passer domesticus)

נועה טרוסקנוב, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר דוקטור
מנחה: פרופ' ארנון לוטם, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב


למידה חברתית, היכולת ללמוד מתוך צפייה בהתנהגות של פרטים אחרים או אינטרקציה אתם, היא מאפיין בולט של החיים בקבוצה במגוון גדול של מינים, והיא זו שמאפשרת את ההתפשטות של מידע וחידושים בקבוצות חברתיות. למידה חברתית מעוררת עניין מחקרי רב בשנים האחרונות, אך למרות זאת, הבנת המנגנונים שעומדים בבסיסה והגורמים שתורמים להצלחה או לכישלון שלה, עדיין מוגבלת. במסגרת הדוקטורט שלי, חקרתי את התנאים שמעודדים למידה חברתית בדרור הבית; ציפור חברתית שמשחרת למזון באופן קבוצתי.

ערכתי סדרה של ניסויים עם פרחוני דרורים בהם הראיתי כי:

1. פרחונים צעירים שעוקבים אחר מודל של אמא משחרת, יכולים ללמוד חברתית גירויים הקשורים בהימצאות מזון, וזאת בניגוד לעדויות קודמות לקושי ללמוד חברתית אצל דרורים בוגרים. הלמידה החברתית של הפרחונים יותר אפקטיבית כאשר היא מתווכת על ידי חיפוש אקטיבי והתנסות עצמית עם הגירוי הנלמד.

2. לחיפוש אקטיבי יש אפקט חיובי על הלמידה גם כאשר הדרורים לומדים בלמידה עצמית, ללא נוכחות של פרט מדגים. אפקט זה של חיפוש אקטיבי קשור, לפחות בחלקו, לכך שהעברה של אסוציאציות גירוי-מזון בין הקשרים אינה קלה לביצוע. תוצאות אלה מציעות כי קשיים בלמידה חברתית נובעים ממגבלות כלליות על תהליך הלמידה, שקשורות בצורך לבצע הכללה בין מצבים שונים.

3. פרחוני דרורים יכולים ללמוד לחקות פעולות שמודגמות על ידי מודל של אמא משחרת, אבל מפתחים את היכולת הזו בתהליך של ניסוי וטעייה במהלכו הם משתמשים בהתנהגויות שכבר קיימות ברפרטואר שלהם כדי לייצר את ההתנהגות שהודגמה על ידי האם.

בהסתמך על תוצאות אלה, אני מציעה גישה המתבססת על הבנת תהליכים ומנגנונים ככלי לקידום המחקר על למידה חברתית. ככלל, תוצאות שלושת פרקי המחקר מאירות באור חדש את המנגנונים שמאפשרים לפרטים לשים לב או "לתת משקל" למידע שמקורו בהתבוננות באחרים, ואת התפקיד של התנסות אקטיבית ולמידה עצמית בתהליך הלמידה החברתית.  

תכנים