כדי למקד את מטרות הפעילות של קמפוס טבע בשנים הקרובות בחנו אתת השיח שבין מדענים ומקבלי החלטות בתחום הסביבה ושמירת הטבע ומיפינו את נקודות החיבור ואת אבני הנגף העיקריות בתקשורת שבין שתי הקהילות.
עבודה זו מסתמכת על ראיונות עם מדענים, עם אנשי שמירת טבע ועם מקבלי החלטות בארץ ובחו"ל; על ניתוח הפעילויות של מרכז השלטון המקומי, פורום ה-15 והמרכז לקיימות מקומית; על ניתוח הפרוטוקולים של ישיבות ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; על ניתוח שתי דוגמאות: החקלאות הימית באילת וים המלח; על סקירת מודלים של פרויקטים לעידוד השיח בין מדענים לאנשי סביבה בחו"ל; ועל סיכום ספרות המחקר בנושא.
התמונה המצטיירת מעבודה זו ורבות אחרות היא כי בשיח הסביבתי ניתן להבחין בשתי קהילות: הקהילה המדעית והקהילה שאינה מתחומי המדעים. שתי הקהילות מנסות להידבר זו עם זו, אך נתקלות בקשיים רבים. למרות רצונם של חלק מהמדענים להיות שותפים בשיח הסביבתי, קיימים מכשולים רבים שפוגעים ביכולתם להיות מעורבים ופוגעים בדיאלוג שלהם עם מקבלי ההחלטות והציבור: פער בתפיסת המדע ותפקידו בדיון, חוסר יכולת לתקשר הנובע מתרבויות שונות (מדע וחברה) וקשיים פסיכו-סוציולוגיים.

תכנים