האבקה של פרחי בר מדבריים על ידי דבורים

דבורת דבש

הדס מרשל, המחלקה לזואולוגיה עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחים: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב וד"ר יעל מנדליק, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית


מרבית הצמחים בעלי הפרחים זקוקים להאבקה על ידי בעלי חיים כדי להתרבות. חרקים, ודבורים בפרט, הינם מאביקים עיקריים במרבית המערכות האקולוגיות. הבדלים מורפולוגיים, פיזיולוגים והתנהגותיים בין המאביקים וכן היכולת לשאת אבקה הם חלק מהגורמים המשפיעים על הצלחת הרבייה של הצמח. למרות מחקר רב על הגורמים המשפיעים על יעילות מאביקים, תשומת לב מעטה ניתנה לבחינת ההשפעה של פעילות השיחור של מאביקים בטרם הגעתם לפרח. היסטוריית השיחור משפיעה על הכמות, על ההרכב ועל מיקום גרגרי האבקה על גוף המאביק. 
במחקר זה נבדקה השפעת היסטוריית השיחור של דבורים על הצלחת הרבייה של הצמח. לשם כך נבחנו מאפיינים מורפולוגיים והתנהגותיים של דבורים ששיחרו למזון בחמישה צמחי מודל: בלוטנית מפורצת, זוגן השיח, סילון קוצני, עכנאי זיפני וקרוטלריה מצרית. חמשת הצמחים נבדלים זה מזה בצורת הפרח ובאטרקטיביות למאביקים.. המחקר בוצע בערבה התיכונה וכלל חשיפת פרחים טריים לביקור יחיד של דבורה, כיוס הפרחים ולכידת הדבורה. הדבורים שנלכדו הוגדרו לרמת המין והזוויג וכן נמדדו גודל הגוף, צפיפות השערות על גוף הדבורה, צפיפות גרגרי האבקה באזורי גוף שונים והרכב הגרגרים. נבחנה ההשפעה של גורמים אלו על חנטת הפירות ומספר הזרעים שהתקבלו כתוצאה מהביקור הבודד בפרח. 
נמצא כי למאפייני הדבורה השפעה רבה ומורכבת על הצלחת הרבייה של הצמח בעת ביקור בודד, וכי השפעה זו משתנה מצמח אחד לאחר. גודל הדבורה היה הגורם המשמעותי ביותר להאבקה במרבית הצמחים, ככל הנראה בשל מגע הגוף עם הצלקת והאבקנים. גודל הדבורה וצפיפות השיער על גופה נמצאו בהתאמה לצפיפות האבקה על הגוף ומכשיר האיסוף (שערות ארוכות שעליהן הדבורים מסדרות את האבקה שהן אוספות). כן נמצאה התאמה בין צפיפות האבקה על גוף הדבורה וצפיפות האבקה על מכשיר האיסוף של הנקבות. עם זאת, נמצא כי צפיפות האבקה על גוף הדבורה אינה משפיעה על הצלחת הרבייה של כלל צמחי המחקר, אלא רק על הצלחת הרבייה של צמחים בעלי מגוון מאביקים מצומצם. מיני דבורים מתמחים לא נמצאו בהכרח כמאביקים היעילים ביותר, גם בצמחים עם מגוון מאביקים נמוך. עם זאת, הם נמצאו כמאביקים חיוניים בגלל שכיחותם בשטח. נמצא כי צפיפות האבקה על הגוף גבוהה יותר אצל דבורים נקבות, אך מרבית הזכרים שנתפסו נשאו על גופם אבקה. בבלוטנית, צמח המספק גמול צוף, לא נמצאה כל השפעה של זוויג המאביק על הצלחת הרבייה וזכרים האביקו במידה מוצלחת כמו הנקבות בנות מינם. תוצאה חשובה ומעניינת היא שפרטים שנחשבים לרוב כמאביקים נחותים, כגון דבורים קטנות, חסרות שיער או זכרים, מילאו תפקיד משמעותי בהאבקת צמחי המודל השונים. ממצא זה מדגיש את חשיבות השמירה על כלל מגוון המינים כדי לשמור על מערכת אקולוגית יציבה ובריאה. חשיבות זו גדולה במיוחד באזור ייחודי כערבה הצפונית-תיכונה, השרוי תחת לחצי פיתוח רבים.

תכנים