הצלחית Cellana rota כמודל למין מהגר לספסי: הגעה, התבססות ותחרות עם הצלחית הים-תיכונית Patella caerulea

אילאיל אטד, המחלקה לזואולוגיה מנחים: ד"ר עופר מוקדי, ד"ר אביגדור אבלסון, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

במאות השנים האחרונות יש עליה גדולה במספר המינים הפולשים, ואלו מהווים איום משמעותי על מגוון המינים, בנוסף להשפעות שליליות נוספות, על מינים מקומיים, על הסביבה ואף על האדם. בעקבות ההשפעות הקריטיות של מינים פולשים מחקרים רבים מבקשים לזהות תכונות אופייניות למינים בעלי פוטנציאל להפוך לפולשים, כמו גם בתי גידול פגיעים לפלישת מינים, וזאת במטרה למנוע או לצמצם השפעות שליליות של חדירת מינים. 

בעקבות פתיחת תעלת סואץ בשנת 1869 חודש הקשר הימי בין הים התיכון לים סוף. מאז פתיחת התעלה היגרו דרכה כ-300 מינים מים סוף לים תיכון, לעומת עשרות בודדות בכיוון ההפוך. ההגירה מים סוף לים תיכון מכונה "הגירה לספסית", ונודעת לה השפעה רבה על הים-התיכון. 

בעבודה זו נעשה שימוש במודל של מין מהגר ומין מקומי בניסיון לבחון את המקור ונתיבי ההגירה של מהגרים לספסיים וכן את התכונות המעניקות למינים אלו יתרון בהגירה לספסית. בנוסף נבחנה ההשפעה של הגירה לספסית על מינים ים-תיכוניים. 

העבודה הנוכחית בחנה היבטים שונים הקשורים להגירה לספסית בצלחית Cellana rota, שהיא מהגרת לספסית חדשה יחסית, הנפוצה בחופים הדרומיים של ישראל מאז סוף שנות התשעים. במהלך העבודה נבחנו המקור ממנו היגרה C. rota כמו גם נתיב ההגירה באמצעות אנליזה גנטית (השוואת רצף חלקי של 18S r-DNA) וסקר לאורך חופי הים התיכון ואילת. בנוסף, נבחנו תפוצתה וצפיפותה של C. rota בים התיכון, ותכונות של המין C. rota אשר מעניקות לו יתרון כמהגר. לבסוף, נבדקו השפעות הפלישה של C. rota על הצלחית הים-תיכונית Patella caerulea

לגבי המקורות ונתיב ההגירה: בים התיכון נמצאו שתי אוכלוסיות של המין C. rota, הנבדלות גנטית זו מזו. נראה כי האוכלוסייה בדרום ובמרכז הארץ מקורה בהגירה לספסית "קלאסית", קרי: דרך התעלה והתפשטות צפונה. לעומתה, האוכלוסייה הצפונית, לא זאת בלבד שאינה מיוצגת בים סוף, ומקורה רחוק יותר, ככל הנראה בהסעה בכלי שייט, אלא שיתכן ולמעשה מדובר במין אחר של Cellana

לגבי ההתבססות והתחרות עם המין המקומי: נמצאו מספר תכונות אשר מקנות יתרון למין C. rotaכמין פולש: ראשית, בהנחה ששתי האוכלוסיות שנמצאו אמנם משתייכות למין C. rota, נמצאה שונות גנטית גבוהה בין האוכלוסייה הצפונית והדרומית בים-התיכון. שנית, מחזור הרבייה נמצא שונה ממחזור הרבייה בים-התיכון או באוקיאנוס ההודי. מחזור הרבייה נמצא דומה לזה של P. caeruleaבים-התיכון, תוצאה המצביעה על גמישות פנוטיפית ויכולת התאמה של מחזור הרבייה לבית הגידול החדש. שלישית, נמצא שחרור גמטות מספר פעמים בשנה, ונמצאו גונדות ברוב הפרטים שנדגמו ובמשך רוב חודשי הדיגום, תכונה שעולה בקנה אחד עם אסטרטגיית רבייה מסוג r. 

בבחינת היבטים שונים בתחרות בין המין המהגר C. rota למין הים- תיכוני P. caerulea נמצאו עדויות לדחיקה בשלבים השונים במחזור החיים. בשלב הרבייה נמצאה ירידה מובהקת בפוטנציאל הרבייתי של P. caerulea במהלך שלוש שנות המעקב אחר מחזור הרבייה. בשלב הגיוס וההתיישבות, נמצא כי שחרור הגמטות כמו גם התיישבות פרטים צעירים במין C. rota מקדים בחודש לערך את השחרור וההתיישבות במין P. caerulea, עובדה המאפשרת יתרון תחרותי בשלבי החיים הראשונים למין C. rota. בשלבים הבוגרים, נמצאו מספר עדויות לדחיקה ותחרות. בניסוי מבוקר שנערך נמצא כי בנוכחותC. rota ישנה דחיקה לעומק של P. caerulea ובסקרים שנערכו נמצא כי ישנו מתאם שלילי בין צפיפויות C. rota ו-P. caerulea, המרמז על הפרעה של המינים זה לזה. ממצא נוסף המחזק את ההשערה בדבר הפרעת C. rota ל-P. caerlea הינה נטיית P. caerulea לפיזור מסודר יחסית ל-C. rota. בנוסף, בעוד שאוכלוסיית C. rota נותרה יציבה במהלך שנתיים, באוכלוסיית P. caeruleaנמצאה ירידה מובהקת במחצית מהאתרים שנבחנו. מממצאים אלה נראה כי ישנה הפרעה של המין C. rota למין P. caerulea המתבטאת הן בדחיקה לעומק והן בהפחתת הצפיפויות של P. caerulea

תוצאות עבודה זו מציעות כי C. rota הינה בעלת פוטנציאל להוות מין פולש, וזאת לא רק לים התיכון. לאור תפוצתה הרבה, יתכן בהחלט שהמין ימשיך וירחיב את תפוצתו בהסעה בכלי שייט. בים-התיכון, נראה כי ישנה אוכלוסייה יציבה, הפוגעת במין המקומי P. caerulea. אופייה של אוכלוסייה זו חייב להבחן לעומק לאור הממצאים המרמזים על היותה מורכבת משני מינים קריפטיים. השילוב של שיטות אקולוגיות ומולקולריות הינו בעל חשיבות רבה בחקר מינים פולשים. בדומה למינים אחרים שהיגרו לים התיכון, נראה כי גם במקרה זה ישנם פרטים הנודדים לאורך התעלה כמו גם פרטים המוסעים בכלי שייט.

תכנים