גן-ב
ג-ה
ו-ח
ט-יב
תואר ראשון
 
 
 
 
אבולוציה מוגדרת לעתים קרובות כשינוי בשכיחויות של אלל בתוך אוכלוסייה.
 
 
 
 
משוואת הרדי-ויינברג מתארת את הדינמיקה הצפויה במאגר הגנים של אוכלוסיה שאינה מתפתחת, אוכלוסייה שהיא גדולה מאוד, מזדווגת באופן אקראי ואינה חווה מוטציות, ברירה טבעית או זרימת גנים.
 
 
אבולוציה היא תוצאה של ברירה טבעית שפועלת על השונות בתוך האוכלוסייה.
אבולוציה מתרחשת במנגנונים מרובים.
אבולוציה מתרחשת במנגנונים מרובים.
 
 
 
אבולוציה נגרמת מברירה טבעית שפועלת על השונות הגנטית בתוך האוכלוסייה.
אבולוציה נגרמת מברירה טבעית שפועלת על השונות הגנטית בתוך האוכלוסייה.
 
 
 
אבולוציה נגרמת מסחיפה גנטית שפועלת על השונות הגנטית בתוך אוכלוסייה.
אבולוציה נגרמת מסחיפה גנטית שפועלת על השונות הגנטית בתוך אוכלוסייה.
 
 
 
 
אבולוציה נגרמת ממוטציות.
 
 
 
 
אבולוציה נגרמת מזרימת גנים.
 
 
 
 
אבולוציה נגרמת מהכלאה (היברידיזציה).
ישנה שונות בתוך אוכלוסייה.
ישנה שונות בתוך אוכלוסייה.
ישנה שונות בתוך אוכלוסייה.
ישנה שונות בתוך אוכלוסייה.
ברירה טבעית וסחיפה גנטית פועלות על השונות שקיימת באוכלוסיה.
 
 
שונות היא תוצאה של שיחלוף (רקומבינציה) גנטי או מוטציה.
ברירה טבעית פועלת על השונות שקיימת באוכלוסייה.
 
 
 
השונות שקיימת באוכלוסייה היא אקראית.
 
 
 
 
 
ברירה טבעית פועלת על הפנוטיפ, שהוא הביטוי של הגנוטיפ.
ברירה טבעית פועלת על הפנוטיפ, שהוא הביטוי של הגנוטיפ.
 
 
 
מידת השונות הגנטית בתוך אוכלוסייה יכולה להשפיע על הסבירות של הישרדות האוכלוסייה; ככל שהשונות קטנה, יורדת הסבירות של האוכלוסייה לשרוד שינוי סביבתי.
הפנוטיפ הוא תוצר של הגנוטיפ ושל יחסי הגומלין של היצור עם הסביבה.
 
 
 
 
שונות של תכונה בתוך אוכלוסייה יכולה להיות רציפה או לא-רציפה.
 
 
 
 
תכונות רציפות מושפעות בדרך כלל מגנים רבים שונים.
ליצורים חיים יש צאצאים.
צאצאים יורשים תכונות רבות מהוריהם, אך הם אינם זהים להוריהם.
צאצאים יורשים תכונות רבות מהוריהם, אך הם אינם זהים להוריהם.
תכונות חדשות יכולות להיווצר משיחלוף (רקומבינציה) של גנים קיימים או ממוטציות גנטיות בתאי הרבייה.
תכונות תורשתיות חדשות יכולות לנבוע ממוטציות.
 
 
 
מוטציות הן אקראיות.
היווצרות מוטציות היא תהליך אקראי.
צאצאים יורשים תכונות רבות מהוריהם, אך הם אינם זהים להוריהם.
 
 
יצורים אינם יכולים לייצר באופן מכוון מוטציות בתגובה להשפעות הסביבה.
יצורים אינם יכולים לייצר באופן מכוון מוטציות בתגובה להשפעות הסביבה.
אחים ואחיות דומים זה לזה, אבל לא זהים.
 
 
מבנים מורכבים יכולים להיווצר מהצטברות של מוטציות קטנות.
מבנים מורכבים יכולים להיווצר מהצטברות של מוטציות בעלות יתרון קטן.
 
מאפיינים שמקנים יתרון מסייעים ליצורים לשרוד.
תכונות שמקנות יתרון לרוב ממשיכות להתקיים באוכלוסייה.
תכונות תורשתיות משפיעות על הסבירות של יצור לשרוד ולהתרבות.
תכונות תורשתיות משפיעות על הסבירות של יצור לשרוד ולהתרבות.
 
בהתאם לסביבה, יצורים מסוימים ישרדו טוב יותר מאחרים.
פרטים עם תכונות שמקנות יתרון יהיו בעלי סבירות גבוהה יותר לשרוד ולהתרבות.
במהלך הזמן יגדל אחוז הפרטים בעלי התכונות שמקנות יתרון (ויקטן החלק היחסי של הפרטים בעלי התכונות שמקנות חיסרון), בגלל הסבירות שלהם לשרוד ולהתרבות.
במהלך הזמן יגדל אחוז הפרטים בעלי התכונות שמקנות יתרון (ויקטן החלק היחסי של הפרטים בעלי התכונות שמקנות חיסרון), בגלל הסבירות שלהם לשרוד ולהתרבות.
 
 
 
אוכלוסיות, לא פרטים, עוברות אבולוציה ומתפתחות.
 
 
 
 
תכונות שמקנות יתרון ימשיכו להתקיים באוכלוסייה. תכונות אלו מכונות התאמות.
תכונות שמקנות יתרון ימשיכו להתקיים באוכלוסייה. תכונות אלו מכונות התאמות.
 
 
 
 
תכונות מורכבות יכולות להופיע כתוצאה מהטמעה של תכונה אחרת.
 
 
מספר הצאצאים ששורדים עד לרבייה מוגבל על ידי גורמים סביבתיים.
מספר הצאצאים ששורדים עד לרבייה מוגבל על ידי גורמים סביבתיים.
מספר הצאצאים ששורדים עד לרבייה מוגבל על ידי גורמים סביבתיים.
 
 
יצורים עם דרישות דומות עשויים להתחרות זה עם זה על משאבים מוגבלים.
בהתאם לתנאים הסביבתיים, תכונות תורשתיות יכולות להקנות יתרון, לא להשפיע או להוות חיסרון.
בהתאם לתנאים הסביבתיים, תכונות תורשתיות יכולות להקנות יתרון, לא להשפיע או להוות חיסרון.
 
שינויים סביבתיים יכולים להשפיע על היכולת של יצור לשרוד.
שינויים סביבתיים יכולים לספק הזדמנויות חדשת, ואלו עשויות להשפיע על תהליך הברירה הטבעית.
שינויים סביבתיים יכולים לספק הזדמנויות חדשת, ואלו עשויות להשפיע על תהליך הברירה הטבעית.
 
 
 
 
 
ברירה טבעית יכולה לפעול על השונות באוכלוסייה בדרכים שונות.
 
 
 
 
ברירה טבעית יכולה להעדיף פרטים עם ערך אחד קיצוני של תכונה, וכך להסיט את הערך הממוצע של התכונה בכיוון אחד במהלך הדורות.
 
 
 
 
ברירה שמעדיפה ערך קיצוני של תכונה מקטינה את השונות הגנטית באוכלוסייה.
 
 
 
 
ברירה טבעית יכולה להעדיף פרטים עם תכונות בכל אחד מקצוות הערכים של התכונה.
 
 
 
 
ברירה שמעדיפה פרטים עם תכונות בכל אחד מקצוות הערכים של התכונה שומרת על שונות גנטית בתוך האוכלוסיה.
 
 
 
 
ברירה טבעית יכולה להעדיף פרטים עם ערך ביניים של התכונה.
 
 
 
 
ברירה שמעדיפה ערך ביניים של התכונה מקטינה את השונות הגנטית באוכלוסייה.
 
 
 
 
ברירה טבעית מעדיפה לעתים פרטים בעלי אללים הטרוזיגוטים של הגן על פני פרטים עם אללים הומוזיגוטים.
 
 
 
 
יתרון להטרוזיגוטים משמר שונות גנטית באתר הגן (כלומר משמר בתוך האוכלוסייה אללים מרובים באותו אתר גן).
 
 
 
 
ברירה טבעית מעדיפה לעתים תכונות נדירות ופועלת נגד אלו שהפכו שכיחות מדי באוכלוסייה.
 
 
 
 
ברירה שתלויה בתדירות משמרת שונות גנטית באוכלוסייה.
 
 
 
 
ברירה זוויגית מתרחשת כאשר ברירה פועלת על תכונות שמשפיעות על היכולת של פרטים להשיג בני זוג.
 
 
 
 
ברירה זוויגית יכולה להוביל להבדלים פיזיים והתנהגותיים בין הזוויגים (נקבות וזכרים).
 
 
 
כשירות זו הצלחה רבייתית – מספר הצאצאים החיים שמייצר פרט בהשוואה לפרטים אחרים באוכלוסייה\במין.
הכשירות של פרט (או כשירותו היחסית) היא התרומה שלו למאגר הגנים של הדור הבא ביחס לפרטים אחרים באוכלוסייה.
 
 
 
 
הכשירות של יצור תלויה גם בהישרדות שלו וגם ברבייה שלו.
 
 
 
כשירות נמדדת לעתים קרובות במדדים כגון מסה, מספר הזדווגויות ושרידות, מפני שמדידה של הצלחה רבייתית באופן ישיר היא קשה.
כשירות נמדדת לעתים קרובות במדדים כגון מסה, מספר הזדווגויות ושרידות, מפני שמדידה של הצלחה רבייתית באופן ישיר היא קשה.
 
 
 
 
ברירה טבעית יכולה לפעול ברמות היררכיה רבות: על גנים, על תאים, על פרטים, על אוכלוסיות, על מינים ועל קבוצות (clades) ברמות טקסונומיה גבוהות יותר.
 
 
 
גורמים אקראיים יכולים להשפיע על השרידות של פרטים ושל אוכלוסיות.
גורמים אקראיים יכולים להשפיע על השרידות של פרטים ושל אוכלוסיות.
 
 
 
 
אוכלוסיות קטנות מושפעות מסחיפה גנטית יותר מאשר אוכלוסיות גדולות.
 
 
 
 
סחיפה גנטית יכולה לגרום לאובדן השונות הגנטית באוכלוסייה.
 
 
 
 
השפעות מייסד יכולות להשפיע על העיצוב הגנטי של אוכלוסייה חדשה שנוצרת (ולהקטין את השונות הגנטית) על ידי שגיאת דגימה.
 
 
 
 
צוואר בקבוק נוצר כאשר האוכלוסייה מצטמצמת באופן משמעותי.
 
 
 
 
צווארי בקבוק יכולים להשפיע על העיצוב הגנטי של האוכלוסייה (ולהקטין את השונות הגנטית על ידי שגיאת דגימה).
 
 
 
 
מין מוגדר לרוב כקבוצה של פרטים שמתרבים זה עם זה או יכולים להתרבות בטבע.
 
 
 
 
ישנן הגדרות רבות למונח מין.
 
 
 
היווצרות מינים (ספציאציה) היא התפצלות של שושלת אחת לשושלות בת (שתיים או יותר).
היווצרות מינים היא התפצלות של שושלת אחת ל שושלות בת (שתיים או יותר).
 
 
 
היווצרות מינים היא במקרים רבים תוצאה של בידוד גיאוגרפי.
היווצרות מינים היא במקרים רבים תוצאה של בידוד גיאוגרפי.
 
 
 
 
היווצרות מינים היא במקרים רבים תוצאה של בידוד גיאוגרפי.היווצרות מינים יכולה להתרחש גם ללא בידוד גיאגרפי.
 
 
 
היווצרות מינים דורשת בידוד רבייתי.
היווצרות מינים דורשת בידוד רבייתי.
 
 
 
 
בידוד רבייתי יכול להתקיים בגלל מנגנונים שמונעים הפריה.
 
 
 
 
בידור רבייתי יכול להיות גם תוצאה של מנגנונים שפועלים לאחר ההפריה, למשל כשירות נמוכה של הביצית המופרית או הצאצא.
 
 
 
סביבות מחיה חדשות יכולות לספק לחצי ברירה חדשים והזדמנויות חדשות; אלו מובילים לתהליך של יצירת מינים חדשים.
סביבות מחיה חדשות יכולות לספק לחצי ברירה חדשים והזדמנויות חדשות; אלו מובילים לתהליך של יצירת מינים חדשים.
 
 
 
 
לעתים נוצרים צאצאים שהם בני-כלאיים של מינים שונים או צורות הורים שונות.
 
 
 
 
הכשירות של חלק מבני הכלאיים גבוהה מזו של הוריהם.
 
 
 
 
הכשירות של חלק מבני הכלאיים נמוכה מזו של הוריהם.
 
 
 
אבולוציה אינה התקדמות בכיוון כלשהוא.
אבולוציה אינה התקדמות בכיוון כלשהוא.

 

 

תכנים